Sunday, February 15, 2009

bagaimana kita mentakrif halal dan juga haram???

takrif halal atau makanan ditanggung halal atau sebagainya boleh diertikan seperti berikut:
a. Bukanlah terdiri daripada atau mengandungi apa-apa bahagian atau benda dari binatang yang orang Islam dilarang oleh hukum syarak memakannya atau yang tidak disembelih mengikut hukum syarak.
b. Tidak mengandungi apa-apa benda yang dihukum sebagai najis mengikut hukum syarak.
c. Tidak disedia, diproses atau di kilang dengan menggunakan apa-apa alat yang tidak bebas daripada benda-benda najis mengikut hukum syarak; dan
d. Tidaklah dalam masa menyedia, memproses atau menyimpannya itu bersentuhan atau berdekatan dengan apa-apa makanan yang tidak memenuhi kehendak-kehendak perenggan (a), (b) atau (c) atau apa-apa benda yang dihukum sebagai najis mengikut hukum syarak.

No comments:

Post a Comment